Λογιστικές Υπηρεσίες

Για Επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Προγράμματα επιδοτήσεων
 • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • Εξωτερικές εργασίες για επιχειρήσεις
 • Έναρξη – Μεταβολή – Διακοπή Εταιρίας

Για Ιδιώτες

 •  Φορολογικές δηλώσεις
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα
 • Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Κτηματολόγιο
 • Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών

Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας

Αναλαμβάνουμε την τήρηση και ενημέρωση των Βιβλίων, Απλογραφικά ή Διπλογραφικά, σε ατομικές επιχειρήσεις και σε εταιρείες – Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε & Α.Ε.

Η αποτελεσματική οργάνωση και η υπεύθυνη την τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών, συνιστά την αρχή μιας επιτυχημένης δραστηριότητας.

Η σωστή τήρηση τους και η καταχώρηση όλων των παραστατικών οδηγεί στην αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και την σύγκρισή τους από έτος σε έτος.

Παρέχουμε:

 • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας.
 • Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησής σας.
 • Όλες οι καταχωρήσεις τιμολογίων στο λογιστικό μας πρόγραμμα επανελέγχονται για την απόλυτη ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
 • Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί και γενικότερα όλες οι εξωτερικές εργασίες που εκκρεμούν από το παρελθόν είτε μπορεί να προκύψουν στην πορεία.
 • Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.

Προγράμματα επιδοτήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τον Σχεδιασμό και Υποστήριξη Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων
 • Προτάσεις Υπαγωγής σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ΕΣΠΑ
 • Σχεδιασμό και Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας
 • Σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα και παρακολούθηση αυτού.

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με σύγχρονες προδιαγραφές. Όσο προσωπικό και αν απασχολείται από ένα έως και πολύ περισσότερα άτομα σας εξασφαλίζουμε την σωστή μηνιαία έκδοση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας.

Παρέχουμε:

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για μεμονωμένα έργα.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία και επίλυση ασφαλιστικών διαφορών για με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
 • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

Η ανάπτυξη οργανωμένου λογιστηρίου μέσα στην ίδια την επιχείρηση δίνει στην επιχείρηση αυτή προστιθέμενη αξία, κύρος και τα εργαλεία στη διοίκηση για άμεση ενημέρωση και επίλυση τρεχόντων οικονομικών θεμάτων. Το πως θα οργανωθεί το λογιστήριο σας, είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε για σας και εγγυόμαστε το επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως:

 • Οργάνωση, αξιοποίηση, επίβλεψη του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος ή αν χρειαστεί προτάσεις για αντικατάσταση ή προσθήκη μέρους ή νέου συστήματος.
 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού & Εμπορικού δικαίου για την αποφυγή διοικητικών κυρώσεων που σημαίνουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.
 • Έλεγχος ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου και των γενικά παραδεκτών αρχών της Λογιστικής Επιστήμης.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου για την διακίνηση διαθεσίμων & αποθεμάτων.

Έναρξη – Μεταβολή – Διακοπή Εταιρίας

Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι συχνά ένα επίπονο και χρονοβόρο στάδιο. Η σωστή και χρονικά γρήγορη διαδικασία των ενεργειών ίδρυσης βοηθά στην όσο το δυνατόν νωρίτερα έναρξη εργασιών άρα και την ταχύτερη πρώτη εισροή εσόδων από αυτή την επιχείρηση.

Παρέχουμε:

 • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).
 • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ.
 • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
 • Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.

Εξωτερικές εργασίες για επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες των πελατών μας ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δουλειά τους αναπόσπαστοι.

Αναλαμβάνουμε:

 • Να μεταφέρουμε τα τιμολόγια στο γραφείο μας από τις επιχειρήσεις των πελατών μας για την ενημέρωση των βιβλίων και μετά την επιστροφή τους μαζί με τα εκτυπωμένα βιβλία, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ.
 • Τη διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις ώστε οι πελάτες μας να μη χάνουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους.
 • Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις Υπηρεσίες στις οποίες διεκπεραιώνουμε εργασίες για τους πελάτες μας: ΔΟΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ, Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζες.

Για Ιδιώτες

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσης εισοδήματος στο σύστημα TAXIS καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 –E2 – Ε9)
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.

Γενικές Λογιστικές Υπηρεσίες

Έλεγχος του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας.

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

Κτηματολόγιο

Η σωστή καταγραφή των περιουσιακών σας στοιχείων στα μητρώα του Εθνικού Κτηματολογίου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της περιουσίας σας. Για την απογραφή του ακινήτου σας, απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στα γραφεία κτηματογράφησης της περιοχής σας.

Σας παρέχουμε:

 • Για λογαριασμό σας, πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.
 • Αντιπαραβολή των περιουσιακών σας στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας για την σωστή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας σας και στους δύο αρμόδιους φορείς.
 • Σε περίπτωση που έχετε κάνει λάθος στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάρτησης (όπου ανακοινώνονται οι κτηματογραφημένες περιοχές, ευρίσκονται λάθη καθώς και αντικρουόμενες δηλώσεις πολιτών) που ακολουθεί κάθε φάση κτηματογράφησης προχωρούμε για λογαριασμό σας στις απαραίτητες διορθώσεις.
 • Άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές.

Συμβουλές σε εργατικά θέματα

 • Συμβουλές σε περιπτώσεις απολύσεων και υπολογισμός των νόμιμων αποζημιώσεων.
 • Συμβουλές πάνω σε εργασιακά σας θέματα, όπως η αλλαγή του ωραρίου, τα ρεπό, οι υπερωρίες, η άδεια λοχείας και τοκετού κ.τ.λ.
 • Έλεγχος του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας.

Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών

Μετάβαση στο περιεχόμενο